Aanpassing van marifoon nodig per 1 januari 2024

Datum: 15 december 2023
De Rijksinspectie Digitale Infrastructuure (RDI) adviseert om uiterlijk 31 december 2023 de analoge simplexkanalen 1027 en 1028 te (laten) programmeren in marifoons in plaats van de duplex kanalen 27 en 28. Zo blijft spraakcommunicatie via deze ...

Rusttijden in de binnenvaart moeten geregistreerd worden (en bewaard)

Datum: 06 oktober 2023
Niet alleen de vaartijden maar ook de arbeids en rusttijden van werknemers aan boord moeten bijgehouden worden. Het is een oude verplichting waar lang niet op gehandhaafd werd omdat er een eindeloze discussie liep over waar je dat dan zou moeten o...

Opleider Deksman Binnenvaart

Datum: 05 september 2023
De deksman moet sinds 1 april opgeleid zijn. Er zijn nu tien aanbieders van de opleiding (opleidingsdata vind je in een eerder BBZ bericht). De angst leeft onder schippers dat de opleiders niet flexibel genoeg zijn om in te kunnen spelen op de o...

Opleiders deksman binnenvaart

Datum: 19 januari 2023
  Vanaf 1 april dit jaar moeten dekslieden een opleiding hebben gevolgd om in aanmerking te komen voor een dienstboekje. De BBZ is in gepsrek met de Nederlandse overheid om te onderzoeken of ook schippers de bevoegdheid kunnen verkrijgen om deksl...

Dienstboekje aanvragen vóór 1 april

Datum: 11 januari 2023
Dekslieden die voor 1 april een dienstboekje hebben aangevraagd hoeven niet de opleiding tot deksman te volgen. Na die datum moet elke deksman een opleiding hebben gevolgd van minimaal drie dagen. De eisen aan de opleiders van de desklieden is o...

Schipper als opleider onzeker

Datum: 12 december 2022
Het is niet zeker of schippers zelf dekslieden mogen opleiden en een deel van de opleiding voor hun rekening mogen nemen. De blokkade is opgeworpen door het CBR en wordt mogelijk overgenomen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Af...

Deskundige passagiersvaart in heel Nederland

Datum: 30 november 2022
Nederland loopt wat achter bij de implementatie van de nieuwe Europese eisen voor binnenvaartbemaningen. De wet is er nog steeds niet, maar duidelijk is dat de Deskundige Passagiersvaart verplicht wordt voor alle passagiersschepen in geheel Nederl...

Elektronische apparatuur en storingen

Datum: 30 november 2022
Tijdens de CESNI werkgroep overleggen in Straatsburg is gesproken over elektronische apparatuur (ESTRIN Hoofdstuk 12). Elektronische apparatuur zou elkaar kunnen beïnvloeden (denk aan de LED-lampen en de mogelijke storingen op AIS) of effect kunne...

Waarom zijn er geen kleine BZI’s ?

Datum: 29 november 2022
Het CESNI secretariaat in Straatsburg stuurt nog voor de jaarwisseling een uitnodiging aan de fabrikanten van boordzuiveringsinstallaties voor kleine passagiersschepen. Dat is toegezegd tijdens de CESNI werkgroep overleggen in Straatsburg. Ook bij...

Nieuwe traditionele schepen onder EU-certificering niet langer ondenkbaar

Datum: 27 oktober 2022
Nieuws uit Straatsburg Tijdens de laatste vergadering van de CESNI-werkgroep heeft de Nederlandse delegatie de deelnemers vriendelijk verzocht te helpen bij de interpretatie van de regels voor traditionele schepen. De ESTRIN-tekst in hoofdstuk 24...

Mogen passagiers mee op 'nieuwe' historische pleziervaartuigen?

Datum: 30 juni 2022
De vraag kwam aan de orde tijdens de CESNI overleggen. Het bleek om een interpretatievraag, of serie van vragen, te gaan van de bestaande teksten in het ESTRIN. ESTRIN erkent het concept van een historisch schip en maakt het mogelijk om een hist...

Mogelijk ruimte in lozingsverbod binnenvaart (maar verzwaring kan ook nog)

Datum: 30 juni 2022
Nederland heeft tijdens de CESNI-werkgroep overleggen in Straatsburg voorgesteld om ook naar de zeevaart te kijken als het gaat over het lozen van afvalwater. Op de binnenwateren mag de beroepsvaart (straks) geen huishoudelijk afvalwater meer loze...

CESNI overleggen over waterstof, vuilwater en historische schepen

Datum: 21 juni 2022
Het aanstaande lozingsverbod voor de binnenvaart, het varen met passagiers op historische schepen en de regels voor opslag van laag-vlampunt brandstoffen staan op de agenda van de CESNI-werkgroep overleggen in Straatsburg. Het is maar een greep ui...

Ingekomen stuk opleiding deksman

Datum: 14 februari 2022
Hieronder een tekst ingestuurd door Peter Lock. "Met een vernieuwd lesprogramma anticipeert Sail on Course op de Europese Richtlijnen voor de opleiding tot Deksman van het Besluit CESNI 2021-I-1. Hoewel de toetsing door het CBR van opleidingen v...

Eisen opleider deksman nog niet rond

Datum: 19 januari 2022
In het komende half jaar moet er meer duidelijk worden over de gevolgen van de Europese Richtlijn voor bemanningskwalificaties in de binnenvaart. De invoering daarvan loopt wat vertraging op. Op hoofdlijnen is er voor de deksman al wel bekend wat ...

Vragen over Nieuwe Vaarbewijzen voor de Binnenvaart

Datum: 05 januari 2022
De BBZ heeft vragen gesteld aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de brief van het CBR aan schippers met vaarbewijzen voor de binnenvaart. De brief heeft betrekking op de verwachtte nieuwe wetgeving voor kwalificatiever...

Zeilbewijs waarschijnlijk behouden, Deksmanopleiding begint vorm te krijgen

Datum: 08 oktober 2021
In overleggen met de overheid en opleiders zijn de contouren van de nieuwe bemanningsregeling voor de binnenvaart nu aardig zichtbaar geworden. De implementatie van de Richtlijn in Nederlandse wet loopt evenwel vertraging op en wordt pas vlak voor...

Vervroegde verplichting vuilwatertank

Datum: 22 september 2021
Ook CESNI, het comité dat gaat over de technische eisen voor binnenvaartschepen, sorteert voor op een vervroegde verplichting tot het hebben van een vuilwatertank. Dat lijkt de uitkomst te zijn van de werkgroepoverleggen in Straatsburg die nu gaan...

Veranderingen Zeilbewijs nog onbekend en Deskundige Passagiersvaart mogelijk verplicht

Datum: 09 juni 2021
Er zal wat gaan veranderen aan het Zeilbewijs. Het lijkt nu onvermijdelijk dat de invoering van de Richtlijn voor de bekwaamheidseisen aan binnenvaartbemanningen, toch consequenties zal hebben. De Richtlijn wordt per 17 januari 2022 van kracht m...

Overgangsbepalingen Binnenvaart mogelijk bijgesteld

Datum: 26 mei 2021
Verloopt het certificaat dan verloopt ook het recht op overgangstermijnen. Zo is dat geregeld in de binnenvaart. Tijdens Corona is daar een nuance op te maken maar onder normale omstandigheden is dit de harde en glasheldere opstelling van de Neder...