Zonnepanelen in het IJsselmeergebied?

Geplaatst op 22-04-2021  -  Categorie: infra/windmolens en zonnepanelen

Het IJsselmeergebied heeft verschillende functies, onder andere een recreatieve en een ecologische functie, maar het gebied wordt ook gezien als potentiële locatie voor het plaatsen van zonnepanelen op water. Over de ecologische effecten van zonnepanelen op water is nog niet veel bekend, de effecten zouden kunnen worden onderzocht door middel van een of meerdere pilots. Rijkswaterstaat is een onderzoek gestart waarbij maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties en overheden betrokken worden. In dit onderzoek wordt gekeken naar eventuele ecologische effecten maar wordt ook meegenomen welke andere functies en belangen in potentie geraakt worden. De omvang, duur en locatie van de eventuele pilots is nog niet duidelijk, ook dat moet duidelijk worden in deze pre-verkenning.

Standpunt BBZ over zonnepanelen

    • Niet in ons vaarwater!
    • Niet(s) in het vaarwater (niet in vaargeulen en ook niet in bevaarbaar water buiten de vaargeulen)
    • Respecteer de 10 Gouden Regels van Frits Palmboom
    • Onderzoek alternatieve locaties zoals drinkwaterbassins

NB: Om aan de afspraken van Parijs te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Deze energietransitie is vastgelegd in het klimaatakkoord. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050. Om hieraan te voldoen onderzoekt het Rijk verschillende mogelijkheden.
We begrijpen best dat wij niet de enigen zijn die aanspraak maken op het water maar het inperken van het vaargebied en het verstoren van het open water is ondermijnen waarvan wij leven. We kunnen dus niet anders dan tegen deze plannen zijn.